Een verplicht onderdeel van onze website, hoort er ook bij

Doel beloningsbeleid
Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent dat we o.a. waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.

Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid.

Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het integriteitsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en competenties welke wij aan onze medewerkers/ adviseurs stellen vastgelegd. De verantwoordelijkheden m.b.t. personeelsbeleid en beloningsbeleid zijn vastgelegd in o.a. een procesbeschrijving en werkinstructies.

Uitgangspunten Beloningsbeleid
De volgende (algemene) uitgangspunten bij het opstellen van onze beloningsbeleid worden gehanteerd.

Het beloningssysteem dient aan de volgende punten te voldoen:
Marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel
Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd
Klantbelang centraal
Lange termijn doelstelling
Transparant
Eenvoudig
Voldoen aan wet- en regelgeving
Maximering variabel inkomen
Adviseur geeft te allen tijde passend advies

Beschrijving beloning
De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:
Salaris (vakantiegeld /dertiende maand). Deze beloningen zijn marktconform. Er zijn geen personen die jaarlijks meer dan € 1.000.000 (zegge een miljoen euro) verdienen. Inschaling is o.a. afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% vakantietoeslag en wordt een dertiende maand uitgekeerd afhankelijk van bedrijfsresultaat. Jaarlijks kan een (periodieke) loonsverhoging plaatsvinden. De criteria hiervoor zijn vastgelegd in de paragraaf beoordeling en salarisverhoging.

Onkostenvergoeding. De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen fiscaal toegestane mogelijkheden. Ook bestaan er vergoedingen voor studiekosten. Hiervoor is een akkoord nodig van de directie. Aan de buitendienst wordt maandelijks een onkostenvergoeding verstrekt indien de betreffende medewerker de gemaakte kosten met facturen kan onderbouwen.

Beloningsbeleid Onderneming
Onze onderneming handelt altijd in het belang van onze klant en zal passende adviezen verstrekken en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief.

De beloning van de onderneming bestaat uit de volgende mogelijkheden:
Beloning o.b.v. provisie (door aanbieder voor niet impactvolle producten als schadeverzekeringen)
Beloning o.b.v. vaste fee (door klant)
Beloning o.b.v. urendeclaratie (door klant)
Combinatie van bovenstaande beloningswijzen

Deze beloningsvormen worden kenbaar en transparant gemaakt aan de klant in ons dienstverleningsdocument.

In geval van beloning door aanbieder (provisie) wordt de passendheid beoordeeld o.b.v. het vastgelegde inducementbeleid (minimum en maximum beloning) en/of dienstverleningsdocument. Het beloningsbeleid ligt in het verlengde van het verdienmodel van de onderneming.

Risicobeheersing
Ons beloningsbeleid is te allen tijde gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Een onjuist / onbeheerst beloningsbeleid kan gevolgen hebben voor onze onderneming m.b.t.:
Continuïteit van onderneming
Beheersbaarheid van personeelskosten
Onzorgvuldige behandeling van de klantbelangen
Verloop van personeel

Wij hebben een risicoanalyse gemaakt van ons beloningsbeleid, waarbij we de risico’s inzichtelijk hebben gemaakt samen met de getroffen maatregelen welke zijn verwerkt in het beloningsbeleid. Deze analyse zal jaarlijks worden uitgevoerd.

Variabele beloning
Binnen onze onderneming hanteren wij geen mogelijkheid van toekennen van een variabele beloning.

Beoordeling en salarisverhoging
Jaarlijks houdt de leidinggevende een eindejaars/beoordelingsgesprek. Er worden afspraken en doelen gesteld.
Deze doelen zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd en te beïnvloeden door de medewerkers.
De volgende (prestatie)criteria worden meegewogen in beoordeling / salarisverhoging / promotie:

– Vakbekwaamheid /deskundigheid
– Klantwaardering via Advieskeuze.nl van minimaal een 8
– Flexibiliteit (geen 9 -5 mentaliteit)
– Kwaliteit adviezen. Deze worden beoordeeld door interne audits
– Collegialiteit
– Commerciële resultaten (nieuwe productie, behoud, nazorg etc.)
– Commerciële adviesvaardigheid
– Zelfstandigheid
– Klantgerichtheid
– Motivatie

Naast de persoonlijke doelen spelen ook de ondernemings- /afdelingsdoelstellingen een rol in de beoordeling. Sturing op de kwaliteit van de dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel.

Transparantie Beloningsbeleid
Ons beloningsbeleid is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website. Naast de vermelding van de wijze van beloning van onze dienstverlening geven wij ook aan hoe onze medewerkers worden beloond.

Wij geven inzicht in het verband tussen beloningsbeleid en zorgvuldige klantenbehandeling (de klant centraal). Van een beheerst beloningsmodel gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten.

In het dienstverleningsdocument en/of op onze website vermelden we de tekst met de volgende strekking:
De beloning van onze medewerkers bestaat voor het grootste deel uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform. Afhankelijk van de functie (en beoordeling) kunnen onze adviseurs een gedeeltelijke variabele beloning ontvangen. De totale vergoeding zal nimmer meer bedragen dan 20% van het vaste salaris.

Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van klant en onze onderneming op lange termijn. De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt zowel de hoogte van het vaste als het variabele inkomen van onze medewerkers.

Evaluatie Beloningsbeleid
Jaarlijks vindt door de verantwoordelijken een evaluatie plaats van het beloningsbeleid en wordt een risico analyse uitgevoerd, waarbij de verschillende aspecten van het beloningsbeleid tegen het licht worden gehouden:
– Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerd doelstellingen en uitgangspunten?
– Zijn er wijzingen in wet- en regelgeving welke consequenties hebben voor het beloningsbeleid?
– Dienen prestatiecriteria herzien of uitgebreid te worden?

Inventariseren

Soms lijkt het alsof wij alles van u willen weten en overal een kopie van wil hebben. Om u van goed advies te kunnen voorzien, hebben wij veel informatie nodig en bouwen wij een dossier op.

Het advies is gebaseerd op informatie die u zelf aan ons geeft. Voor een goed advies moet die informatie kloppen. Soms zijn bewijsstukken nodig zodat wij kunnen aantonen dat wij een geschikt advies hebben gegeven. Soms is het ook goed dat wij informatie controleert, bijvoorbeeld voorwaarden van eerder afgesloten producten. Die kunnen namelijk net wat anders zijn dan u zelf denkt.

Als klant kiest u er uiteindelijk zelf voor om het advies van ons wel of niet op te volgen. Volgt u het advies niet op, dan bespreken wij de risico’s en consequenties. Ook als u het advies niet opvolgt, kan het zijn dat u kosten aan ons verschuldigd bent.

Analyseren

Van uw persoonlijke financiële situatie maken wij een analyse. Wat gebeurt er bij overlijden, werkloosheid of als u eerder met pensioen gaat? Daalt uw inkomen dan zodat de maandlasten van uw hypotheek en andere uitgaven in gevaar komen? Is het misschien verstandig om uzelf hiervoor te verzekeren? Natuurlijk houden wij ook rekening met de lopende verzekeringen voor zover die bij ons beschikbaar zijn. Alleen met alle gegevens zijn wij in staat om een goed advies te geven.

Persoonlijk advies

We nemen samen het adviesrapport door waarin staat hoe wij tot het advies zijn gekomen
Tekenen hypotheekofferte
Tekenen offerte levens- , woonlastenverzekeringen
Tekenen service overeenkomst (indien van toepassing)
Tekenen offerte schadeverzekeringen

Nazorg

Wij controleren alle notariële stukken (zo weet u zeker dat alles in orde is voordat u uw handtekening gaat zetten)
Wij gaan met u mee naar de notaris op het moment dat u de sleutel van uw nieuwe woning krijgt
U krijgt van ons uitleg over de verdere gang van zaken, denk hierbij aan de voorlopige teruggave en het eerste keer afschrijven van uw hypotheeklasten